معرفی

مشخصات فردی

علی اصغر افتخاری

نام - نام خانوادگی : علی اصغر   افتخاری

پست الکترونیکی : a_eftekhari@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تگزاس آمریکا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : 1-آموزش زبان انگلیسی 2-مطالعات خاورمیانه
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تگزاس آمریکا

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان انگلیسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 14

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1370

علی اصغر افتخاری
علی اصغر افتخاری

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^